Nyhetsarkiv

Strategi

Bakgrunn, visjon og satsingsområder
Bakgrunn/Formål

Høsten 1955 svarte 66% av de spurte bergenserne at Bryggen burde rives. Så ble bevaringstanken etablert, og den 27. november 1962 ble Bryggens Venner stiftet. I 1979 ble Bryggen et Verdenskulturminne.

I henhold til gjeldende vedtekter er vårt formål § 1:


”å støtte arbeidet for en verdig bevaring av Verdenskulturminnet Bryggen  og spre informasjon og kunnskap om Bryggen.”

Bryggens Venner skal årlig kunne tilby sine medlemmer:


  • Årbok med bilder og tekst om det som foregår på Bryggen
  • Møter på og om Bryggen
  • Reiser i Hanseatenes fotspor, som til Lübeck, Tallinn, Brügge og Visby
  • Bryggens historie oppdatert med nye historiske fakta
  • Fri adgang Bryggens Museum, Hanseatisk Museum og Schøtstuene
  • Invitasjon til åpning av utstillinger på Bryggens Museum

Bryggen – disse levende kulisser fra en stor fortid, fundamentet for handelsbyen Bergen, skal være verdt et besøk, enten du vil slappe av fra byens larm, eller finne noe spennende i Bryggens mangfold av aktiviteter.

Bergensere, ikke bare turister fra inn og utland, skal bli kjent med Bryggen og ta Bryggen i bruk – hele året.

Bryggens Venner skal aktivt arbeide for å få nye medlemmer. Mange medlemmer er viktig for å kunne vekke og påvirke politikere, antikvariske myndigheter og andre for en verdig bevaring av Bryggen.


Visjon

Bryggens Venner (BV) har definert en visjon som både retter seg mot det historiske, men som også bidrar til å videreutvikle Bryggen som ressurs for Bergen:


“Verdig bevaring og utvikling av Verdenskulturminnet Bryggen som merkevare for Bergen”


Satsingsområder

Til støtte for visjon og formål har BV pekt ut følgende satsingsområder:
1.    Formidling av Bryggens historie og kultur
2.    Vitalisering og utvikling av miljøet på Bryggen
3.    Bevaring av bygningsmassen
4.    Bidra til å skaffe midler til til 3 hovedsatsingsområder
5.    Rekruttering av nye medlemmer
6.    Personuavhengig og effektiv administrasjon

For de ulike satsingsområder vil BV vurdere å gjennomføre ulike tiltak.


1    Satsingsområde 1: Formidling av Bryggens historie og kultur

Bryggens historie og kultur er selve fundamentet for Bryggens eksistens i dag. Formidling av historien er grunnleggende for våre aktiviteter.


1.1    Tiltak/Mål

1.1.1    Videreutvikling av hjemmesiden
Hjemmesiden skal til enhver tid være brukervennlig og oppdatert.
BV ønsker å utvikle hjemmesiden til å bli mer interaktiv for brukerne og også mer attraktiv for yngre generasjoner av brukere.

1.1.2    Arrangementer
For å både ivareta og utvide medlemsmassen og ikke minst formidle Bryggens historie, har BV fokus på spennende og kvalitetssikrete medlemsmøter og årlig tematur med Bryggens historie i fokus.

1.1.3    Årbok
Årboken representerer et viktig tidskrift for Bryggens historie, kultur og utvikling. BV skal markedsføre Bryggen ved å distribuere årboken til det offentlige rom for å rekruttere medlemmer og formidle Bryggens historie og kultur.

1.1.4    Støtte til informasjonstiltak
BV stiller seg positiv til å støtte prosjekter som går på formidling av informasjon om Bryggen

1.1.5    Media
BV skal i utstrakt grad benytte riks – og lokale medier for å synliggjøre Bryggen i det offentlige rom. Det er et mål for BV å knytte til seg personer med nettverk og kompetanse som kan bidra til økt fokus på Bryggen.

1.1.6    Informasjonssenteret.
Informasjonssenteret skal formidle Bryggens historie.  Senteret skal være et tilholdssted for guider, aktivitetsgruppe 9 (AG9) og BVs medlemmer.  Informasjonssenteret er administrert av Stiftelsen Bryggen med bistand fra AG9.

1.1.7    Utdanningsinstitusjoner.
Bryggens fremtid er avhengig av at yngre generasjoner ser viktigheten av å ivareta og videreutvikle Bryggens kultur og historie. Et sentralt verktøy i denne sammenheng er den kulturelle skolesekken som er et samarbeidsprosjekt mellom skoleverket og kulturinstitusjoner.

Bryggens Venner ønsker at Bryggen i større grad skal markedsføres overfor utdanningsinstitusjoner, som for eksempel Den Kulturelle Skolesekken.

1.1.8    Visningssenteret
Dette rom i 2. etasje  i Jacobsfjorden som viser Bryggens Historie i en kortversjon, skal benyttes overfor store og små grupper for formidling og for kollekt til støtte for vedlikehold av Bryggen.


2    Satsingsområde 2: Vitalisering og utvikling av miljøet på Bryggen


2.1    Tiltak/Mål

2.1.1    Arealdisponering
BV ønsker publikumsorientert virksomhet på gateplan, samt å utvikle ledige lokaler til aktivitetsarenaer.

2.1.2    Lys og skiltplan
Bryggen arbeider for å få etablert en skilt og lysplan som vil kunne bidra til at forbruker lettere skal kunne orientere seg om hvilke tjenester som finnes i gårdene.

2.1.3    Brukskunst, kunst og kultur
Kunst og kultur har en sentral rolle på Bryggen. Dette kan bidra til å sette fokus på Bryggen året rundt. En del aktiviteter er allerede etablert, men det er store muligheter for å videreutvikle dette. Noen eksempler: Bondens Marked, Bergen Byspill, grillparty i Bryggeparken (Kålhagen), julemarked, kunstutstilling, konserter, historieverkstad, Bryggedagene, danseteater, seminarer, barnerebus og fortellerstunder for barn.

Det kan også legges til rette for daglig verdiskapende aktiviteter som i tillegg er attraktivt for turister og som også lar seg forene med Bryggens tradisjoner bl.a. innen design og handel med tørrfisk.

BV ønsker å støtte oppunder slike og tilsvarende tiltak slik at Bryggen bevares.

2.1.4    Vern gjennom bruk
Bryggen er ikke en kulisse. Hele Bryggen må brukes, og BV vil samarbeide med og støtte prosjekter/organisasjoner som bidrar med samtidsaktuelle aktiviteter på Bryggen.3    Satsningsområde 3: Bevaring av bygningsmassen
Bryggen er utsatt for en rekke utfordringer som truer dens eksistens. Noen av disse er trafikk, brannsikkerhet, stigende havnivå samt generell aldring av bygningsmasse.


3.1    Tiltak/Mål
BV skal aktivt bidra til at politikere, antikvariske myndigheter og andre tar nødvendige beslutninger i rett tid, slik at vi oppnår en verdig bevaring av Bryggen


4    Satsingsområde 4: Skaffe midler til de 3 hovedsatsingsområdene


4.1    Tiltak/Mål

4.1.1    “Faddere”
BV ønsker å generere sponsorinntekter fra bedrifter og privatpersoner som blir faddere for for eksempel rom, gjenstander og aktiviteter på Bryggen ved at vedkommendes navn blir knyttet til objektet.

4.1.2    Søke eksterne midler
BV skal skaffe seg oversikt over og søke mulige finansieringskilder.
BV skal knytte til seg personer med nettverk og kompetanse som kan bidra til økt offentlig og privat støtte.

4.1.3    Kompensasjon for slitasje på Bryggen
BV ønsker å støtte arbeidet for økonomisk kompensasjon for slitasjen som turisttrafikken på Bryggen medfører.

4.1.4    Medlemskontingent
Årlig vurdering av medlemskontingent.

4.1.5    Annonser i Årboken
Annonsene er en vesentlig del av våre totale inntekter og må årlig evalueres.5    Satsingsområde 5: Øke antall medlemmer

BV ønsker å engasjere lokalbefolkningen for bevaring og utvikling av Bryggen. Det er viktig å rekruttere nye medlemmer, men vel så viktig å beholde eksisterende medlemmer.


5.1    Tiltak/Mål

5.1.1    Tematur
BV har en ambisjon om å arrangere 1 tur/utflukt per år.

5.1.2    Medlemsstafett
For å øke antall medlemmer ønsker BV å gjennomføre medlemsstafetter, samt aktiv bruk av nettsiden og andre sosiale medier.

5.1.3    Stand på arrangementer for verving og formidling
BV skal i større grad være til stede på eksterne arrangementer. I slike sammenhenger kan AG9 benyttes.

5.1.4    Ung Bryggen
BV ønsker flere yngre medlemmer, og vil gjennom prosjekt Ung Bryggen støtte aktiviteter som kan bidra til det.


6    Satsingsområde 6: Personuavhengig og effektiv administrasjon


6.1    Tiltak/Mål

6.1.1    Sekretariat
BV må sikres en velfungerende sekretariatsfunksjon.

6.1.2    Oppfølging av BV styringsverktøy ( styreinstruks/ årshjul)
Styreinstruks og årshjul skal årlig evalueres for å oppnå optimalt styringsverktøy for styret.

6.1.3    AG9
AG9 er opprettet som ressursgruppe for styret.  Det er medlemmene selv som skal være representert i denne ressursgruppen. Det er utarbeidet et mandat for gruppen som evalueres årlig.

6.1.4    Styret
Styret i BV vil bidra aktivt innenfor de ulike satsingsområdene. Styret må inneha relevant kompetanse, og tiltak/ambisjonsnivå må sees i sammenheng med tilgjengelig ressurs.

Bergen, 18. oktober 2011

Last ned/les strategidokumentet i PDF format


Janicke Runshaug Foss
Petter A. Visted
Bjørn Christensen
Styreleder
Styrenestleder
Styremedlem
Jan Thore Urheim
Gerhard Aleksander Runshaug
Åse Østensjø
Varamedlem
Styremedlem
Styremedlem
Tone Hartvedt
Varamedlem

Følg oss på FB