Nyhetsarkiv

Fotografen Jim Blomfields bilder, inspirasjon og betraktninger da han besøkte Bryggen i juni 2011

Mer informasjon om Jim Blomfield og alle bildene hans kan du finne ved å besøke: http://www.jimblomfield.com


Bryggens Utseende (Former)

Da jeg besøkte Bryggen i juni 2011 ble jeg betatt av Bryggen, dens historie og utseende. Det som fengslet meg var det konglomerat av sammenblandede og kaotiske former og linjer som sammen danner et sammenhengende og helhetlig bilde. Jo mer, jeg reflekterte på bygningene ble det for meg et bilde for det som Bryggen hadde vært gjennom århundrer, et sted der ulike mennesker fra mange forskjellige nasjoner arbeidet sammen med et formål, å skape et travelt, effektivt og velstående handelssted. Mens jeg studerte bygningene mer begynte jeg å ane strukturene i kvalitetene til de menneskene som jeg innbilte meg hadde bebodd Bryggen gjennom århundrene. Gjennom både velstående og harde tider, under vanskelige arbeidsforhold, konflikter, branner og pest.  Det var med disse tanker i hodet at jeg skapte denne serien av 12 sort/hvitt bilder som jeg har kalt Bryggens Former.


Jeg vil takke den norske ambassaden i Ottawa, den Junction BIA og West Toronto Paint and Wallpaper for å ha sponset og gitt støtte til denne utstillingen


Historiske betraktninger

Bryggen, som er på UNESCO’s verdensarvliste, er en magisk samling av trebygninger som ligger langs sjøsiden i Bergen, Norge. De eksisterende bygningene er mer enn 300 år gamle, men historien deres går mye lengre tilbake. Gjennom årene har bygningene på Bryggen blitt ødelagt av brann mange ganger, men hver gang er de byggete opp igjen på de gamle fundamentene og i asken av de tidligere husene. Man har alltid fulgt den opprinnelige arkitektur og mål noe som har resultert i at dagens hus fortsatt har stilen fra det tolvte århundre og ligger på det samme stedet som den gang.


Gjennom århundrer har Bryggen vært hjerte og sjel i Bergen. Den ble opprinnelig bygget for å støtte handelen mellom Bergen og andre havner ved Nordsjøen og Østersjøen. Tørrfisken som ble brakt sørover til Bergen av fiskere fra Lofoten, dannet grunnlaget for denne handelen. Til gjengjeld fikk Bergen varer som nordmennene trengte, mel, malt (øl) tekstiler, glass og keramikk. Ettersom graden av handel økte, ble Bergen en av Nord Europas viktigste handels byer, noe som igjen førte til at Tyske handelsmenn så Bergens potensiale som handelsby. Tørrfisken kunne holde seg i årevis uten avkjøling og likevel være brukbar til mat. Tørrfisken var en viktig råvare i det Europeiske kjøkken og som skipsmat over hele verden.  Som et resultat av dette kjøpte tyske handelsmenn trehusene på Bryggen og i 1360 åpnet de et kontor her (Det tyske kontor).  Dette gjorde at Bergen ble medlem av den mektige Hansa Unionen, noe som igjen åpnet for verdens handel og befestet byens status som et dominerende Europeisk handelssenter gjennom flere hundre år.


I dag har Bergens handel med tørrfisk minket betydelig, men Bryggen lever videre. I 1962 ble det bestemt  at bygningene som var i en forferdelig forfatning skulle reddes, og bevares som et monument over norsk historie.  I dag, i stedet for lagerrom fulle av tørrfisk, ser vi arbeidssteder for kunstnere og håndverkere, kontorer, butikker, lagre og restauranter.  Bryggen fortsetter med å være hjerte og sjel i Bergen.  Det er et levende og blomstrende samfunn som er stolt av sin arv og lett tilgjengelig for dem som ønsker å besøke og fryde seg over Bryggens historie.


Enten man ser på Bryggen på avstand eller vandrer gjennom bygningene og passasjene, blir Bryggens fortid klar for deg.  Bilder av båter, varer som blir lasset og losset, mennesker som både bor og arbeider midt i kaoset av en travel havn, flyter gjennom bevisstheten din. Den fantastiske reisen inn i historien er

Bryggens magi.


Jim Blomfield


English version:


Shapes of Bryggen


Photographically, what intrigued me about Bryggen is the conglomeration of jumbled and chaotic shapes and lines that somehow come together to produce a coherent and unified whole. The more I reflected on the buildings, the more they became to me a metaphor for what they had been for centuries, a place where diverse people from many different nations worked together and, with a uniformity of purpose, formed a bustling, efficient and prosperous trading site. As I studied them further, I began to see in the structures the qualities of the people that I imagined had inhabited them over the centuries, through both prosperous and hard times, dealing with difficult working conditions, conflicts, fires and plague. It is with these thoughts in mind, that I created this series of 12 black and white photographs entitled Shapes of Bryggen.


I would like to thank the Royal Norwegian Embassy in Ottawa, the Junction BIA and West Toronto Paint and Wallpaper for their sponsorship and support with this exhibition.


BRYGGEN


Bryggen, a UNESCO World Heritage Site, is a magical enclave of wooden buildings situated on the waterfront of Bergen, Norway. The present-day buildings are more than 300 years old, but their history reaches back much further. Over the years, the buildings of Bryggen have been destroyed by fire many times, but each time, on the foundations and ashes of the previous incarnation, they have been rebuilt using the original architectural designs and patterns. Thus, the architectural style we see today has been on that same site since the twelfth century.For centuries Bryggen has been the heart and soul of Bergen. It was originally constructed to support trade between Bergen and other ports on the North and Baltic Seas. Dried codfish (stockfish), brought south to Bergen by fishermen from the Lofoten Islands, formed the foundation of this trade. In return, Bergen received goods that the Norwegians needed, e.g., grain, malt, textiles, glass and pottery. As the quantity of trade grew, Bergen became one of northern Europe’s most important trading ports and drew the attention of German businessmen who saw its potential. Stockfish, which could be kept for years without refrigeration and then reconstituted, were much sought after as a food staple for European kitchens and ships sailing throughout the world. Accordingly, these Germans gradually bought up the wooden buildings of Bryggen and, in 1360, opened an office there. This brought Bergen into the powerful Hanseatic League, opened it up to world trade routes and cemented its status as a dominant European trading centre for centuries.Today, Bergen’s stockfish trade has diminished considerably, but Bryggen remains. In 1962, plans were put into place to rescue the buildings, which had fallen into a terrible state of disrepair, and to restore and preserve them as a monument to Norway’s history. Now, instead of storage rooms filled with stockfish, we see workplaces for artists and craftsmen, offices for contemporary businesses, shops, warehouses and restaurants. Bryggen continues to be the heart and soul of Bergen. It is a vibrant and thriving community, proud of its heritage and easily accessible to anyone who wishes to visit and revel in its history.Whether observing Bryggen from a distance or wandering through the buildings and passageways, its past envelops you and your thoughts. Images of sea-going vessels, cargo being loaded and unloaded and people living and making their living amid the chaos of a busy port flood your consciousness. That wonderful journey into history is the magic of Bryggen.


Jim Blomfield

Kommentarer er lukket.

Følg oss på FB