Nyhetsarkiv

Bybanetrase skapte Brygge-debatt på høstmøte 2. oktober

Skal Bybanen nordover til Åsane gå over Bryggen, eller bør det velges en annen trasé? Dette var til debatt på Bryggens Venners høstmøte 2. oktober 2012. Og planlegger for utbyggingen Håkon Rasmussen, fikk langt flere spørsmål fra salen enn Byantikvarens representant, Jonatan Krzywinski.


Utbyggingen av en ny Bybane til Åsane tar tid, og for å holde tempoet oppe, er nå planleggingen i gang. Det planarbeidet som nå Bybanekontoret i samarbeid med Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Statens Vegvesen er i gang med, er første skritt på veien mot Bybanen til Åsane. Og for å komme dit må banen gjennom byen. Den konsekvensutredningen som nå er i gang, er en krevende oppgave.


– Vi kartlegger alle mulighetene for å få Bybanen videre gjennom byen og nordover. Når vi har det på plass skal vi sammenstille konsekvensene og gi en anbefaling, som så skal på høring våren 2013. Etter høringsrunden er det Bystyrets tur, som skal fatte det endelige vedtaket om trasé. Planene skal være ferdig i 2014, og utbyggingen er planlagt å starte i 2016, slo Rasmussen fast. Byrådet ønsker å holde tempoet oppe i denne saken. Bybanen er blitt populær og flere bydeler ønsker seg Bybanen.


Samarbeid og dialog

Bybane-planleggerne jobber tett sammen med antikvariske myndigheter i denne viktige utbyggingen, og Rasmussen påpekte at det er ønskelig med minst mulig konflikt. Derfor brukes det nå godt med tid på å hente inn mest mulig informasjon i denne kunnskapsfasen, hvor det ses på flere ulike alternativer å krysse byen på. Utfordringer man støter på i de ulike alternativene kartlegges og vurderes også.


Jonatan Krzywinski gjorde det klart at Byantikvaren var inne i prosessen og at antikvaren gir råd i forbindelse med utbyggingen. Ennå har ikke kontoret konkludert i denne saken, fordi mye fremdeles er uklart.


Krzywinski presenterte de utfordringene som er knyttet til de trasévalgene som Bybanen nå vurderer, og han fremholdt at det er så mange kulturminner i sentrum av Bergen at det er vanskelig å velge mellom alternativene. Han påpekte også at arkeologer må inn i arbeidet nesten uansett trasévalg, gitt de alternativene det nå arbeides med.


Møtte motstand og mange spørsmål

Mange ønsket ordet til debatten etter de to innleggene. Og de som tok ordet, ga stort sett uttrykk for bekymring over konsekvensene av en Bybane på Bryggen. Også Stiftelsen Bryggen har gått sterkt ut og vært motstander av en utbygging på Bryggen.


Bryggens Venner er opptatt av at alternativene utredes grundig og at en har fokus på å komme til en best mulig løsning i forhold til kulturminnene og Bryggens verdensarvstatus.

– Bryggens Venner følger utviklingen tett og vi skal ikke se bort fra at spørsmålet kommer opp igjen på et nytt medlemsmøte i løpet av våren 2013 når de endelige anbefalingene er klare og skal ut på høring, sier Janicke Runshaug Foss, styreleder i Bryggens Venner.

Tone Hartvedt


Les presentasjonen til Jonatan Krzywinski i PDF format

Les presentasjonen til Håkon Rasmussen i PDF formatKommentarer er lukket.

Følg oss på FB